Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Бүрэлдэхүүн (3)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-02-14 / Хугацааны давтамж: Улирал 2005-01 ~ 2017-04

Тайлбар: ) 2010-2014 оны гүйцэтгэл нь 2010 оны гүйцэтгэлд суурилж байгуулсан нөөц ашиглалтын хүснэгтийн үр дүнгээр тодотгосон тооцоолол болно.Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО