ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, үйлдвэрлэлийн аргаар, улирлаар, салбараар

 Хаах |   Татах  |

Статистик үзүүлэлт (1)

 •       
 •       
 •     

Бүрэлдэхүүн (2)

 •   
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       

Хугацаа ( Улирал )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-08-15 / Хугацааны давтамж: Улирал 2000-01 ~ 2017-02


Эх сурвалж: САНГИЙН ЯАМ ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО

Онлайн туслах