ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, үйлдвэрлэлийн аргаар, улирлаар, салбараар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Бүрэлдэхүүн (2)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-02-14 / Хугацааны давтамж: Улирал 2000-01 ~ 2017-04

Тайлбар: 2010-2014 оны гүйцэтгэл нь 2010 оны гүйцэтгэлд суурилж байгуулсан нөөц ашиглалтын хүснэгтийн үр дүнгээр тодотгосон тооцоолол болно.Эх сурвалж: САНГИЙН ЯАМ ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО