ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, эцсийн ашиглалтын аргаар (жилээр, улирлаар)

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Бүрэлдэхүүн (3)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-08-15 / Хугацааны давтамж: Улирал 2005-01 ~ 2019-02
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-08-15 / Хугацааны давтамж: Жил 2010 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: ) 2010-2014 оны гүйцэтгэл нь 2010 оны гүйцэтгэлд суурилж байгуулсан нөөц ашиглалтын хүснэгтийн үр дүнгээр тодотгосон тооцоолол болно.
өссөн дүнгээр, Төлбөрийн тэнцлийн 5 дугаар аргачлалаар тооцсон болно.
2011-2014 оны цэвэр өсөлт, бууралт нь 2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр үнэлсэн болно. Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО