Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хүйс (2)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-02-21 / Хугацааны давтамж: Улирал 2006-03 ~ 2017-04
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-04-20 / Хугацааны давтамж: Жил 1992 ~ 2017

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Ажиллах хүчний судалгаа