Хаах |   Татах  |

Аймаг (3)

 •   
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •   
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •   
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •   
 •       
 •       
 •       
 •   
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       

Хүйс (2)

 •   
 •     
 •     

Хугацаа ( Улирал )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-08-16 / Хугацааны давтамж: Улирал 2006-03 ~ 2017-02


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Ажиллах хүчний судалгаа

Онлайн туслах