ХҮН АМЫН НЯГТРАЛ, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Нэгж газар нутагт ногдох хүн амын тоог илэрхийлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 25-ны өдрийн 01/149 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал Нэгж газар нутагт ногдох хүн амын тоог илэрхийлнэ.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил
5 Хэмжих нэгж хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2019-03-28
7 Эх сурвалж Хүн амын статистик
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0