Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа : 2017-03-14 / Хугацааны давтамж :Сар 1997.01 ~ 2017.02

( Хэмжих нэгж : сая.ам.доллар )