Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа : 2017-04-13 / Хугацааны давтамж :Сар 1997.01 ~ 2017.03

( Хэмжих нэгж : сая.ам.доллар )