Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа : 2017-07-19 / Хугацааны давтамж :Сар 1997.01 ~ 2017.06

( Хэмжих нэгж : сая.ам.доллар )