Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа : 2017-05-15 / Хугацааны давтамж :Улирал 2000 1/4 ~ 2017 1/4

( Хэмжих нэгж : сая.төг )