Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа : 2017-04-13 / Хугацааны давтамж :Улирал 2000 1/4 ~ 2016 4/4

( Хэмжих нэгж : сая.төг )