100 ЭХЭЭС БОЙЖУУЛСАН ТӨЛ, улс, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр

Хэмжих нэгж: толгой

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-07-08


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мал тооллого