Файлын сан

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Олон улсын худалдааны стандарт ангилал-4.0440.5 kb2015-12-10661Олон улсын худалдааны стандарт ангилал-4.0
Санхүүгийн болон санхүүгийн бус хөрөнгийн ангилал42.5 kb2015-04-29428Санхүүгийн болон санхүүгийн бус хөрөнгийн ангилал
Засаг захиргааны нэгжийн код-Аймаг/Нийслэл-Сум/Дүүрэг-Баг/Хороо211.1 kb2015-04-01728Засаг захиргааны нэгжийн код-Аймаг/Нийслэл-Сум/Дүүрэг-Баг/Хороо
Эдийн засгийн секторын ангилал14.7 kb2015-03-111,103Эдийн засгийн секторын ангилал
Барилгын төрөл12.1 kb2013-12-23893Барилгын төрөл
Орон сууцны төрөл, байшингийн төрөл11.1 kb2013-12-23655Орон сууцны төрөл, байшингийн төрөл
Сургуулийн өмнөх боловсрол, сургуульд хамрагдалтын байдал10.6 kb2013-12-23554Сургуулийн өмнөх боловсрол, сургуульд хамрагдалтын байдал
Нийгмийн халамжид хамрагдсан байдал10.7 kb2013-12-23498Нийгмийн халамжид хамрагдсан байдал
Суурьшлын байдал11.6 kb2013-12-23326Суурьшлын байдал
Хөгжлийн бэрхшээлийн хэлбэр10.8 kb2013-12-23636Хөгжлийн бэрхшээлийн хэлбэр
Шашин шүтлэгийн байдал10.3 kb2013-12-23207Шашин шүтлэгийн байдал
Өрхийн тэргүүлэгчтэй хамаарах хамаарал11.3 kb2013-12-23136Өрхийн тэргүүлэгчтэй хамаарах хамаарал
Гэрлэлтийн байдал10.4 kb2013-12-23338Гэрлэлтийн байдал
Боловсролын түвшин11 kb2013-12-23691Боловсролын түвшин
Барааг кодлох уялдуулсан нэгдсэн систем HS491.8 kb2013-12-23465Барааг кодлох уялдуулсан нэгдсэн систем HS
Үндэс угсааны ангилал11 kb2013-12-23210Үндэс угсааны ангилал
Хувийн зориулалттай хэрэглээний бараа үйлчилгээний ангилал (COICOP)23.3 kb2013-12-23207Хувийн зориулалттай хэрэглээний бараа үйлчилгээний ангилал (COICOP)
Үйлчилгээний байгууллагын ангилал11.4 kb2013-12-23490Үйлчилгээний байгууллагын ангилал
Валют16.7 kb2013-12-23281Валют
НҮБ-аас баталсан дэлхийн бүс нутгийн ангилал, улс орны код53.1 kb2013-12-23137НҮБ-аас баталсан дэлхийн бүс нутгийн ангилал, улс орны код
Тээвэр, тээврийн хэрэгсэл11.3 kb2013-12-23379Тээвэр, тээврийн хэрэгсэл
Үйл ажиллагаа эрхлэлтийн байдал11.2 kb2013-12-23330Үйл ажиллагаа эрхлэлтийн байдал
Усан хангамж11.2 kb2013-12-23149Усан хангамж
Газрын нэгдсэн сан11.2 kb2013-12-23152Газрын нэгдсэн сан
Зип код46.2 kb2013-12-23147Зип код
Гудамж хороолол68.1 kb2013-12-23145Гудамж хороолол
Гэмт хэргийн ангилал11.1 kb2013-12-23210Гэмт хэргийн ангилал
Төрийн бус байгууллагын ангилал11 kb2013-12-23192Төрийн бус байгууллагын ангилал
Хоршооны төрөл11 kb2013-12-23121Хоршооны төрөл
Орлогын хэлбэр10.6 kb2013-12-23263Орлогын хэлбэр
Ажил эрхэлдэггүй шалтгаан10.4 kb2013-12-23213Ажил эрхэлдэггүй шалтгаан
Ажил эрхлэлтийн байдал10.1 kb2013-12-23447Ажил эрхлэлтийн байдал
Үндэсний ажил мэргэжлийн ангилал (ISCO-08)66.7 kb2013-12-23393Үндэсний ажил мэргэжлийн ангилал (ISCO-08)
Өрхөд үйлчилдэг ашгийн бус байгууллагын ангилал /COPNI/12 kb2013-12-2379Өрхөд үйлчилдэг ашгийн бус байгууллагын ангилал /COPNI/
Насны бүлэг11.4 kb2013-12-23326Насны бүлэг
Хүйс10.8 kb2013-12-23219Хүйс
Бүтээгдэхүүн үйлчлгээний нэгдсэн ангилал (CPC)156.3 kb2013-12-23468Бүтээгдэхүүн үйлчлгээний нэгдсэн ангилал (CPC)
Олон улсын худалдааны стандарт ангилал /SITC/644.4 kb2013-12-23172Олон улсын худалдааны стандарт ангилал /SITC/
Улсын ангилал20.4 kb2013-12-23116Улсын ангилал
Засгийн газраас санхүүжүүлдэг үйл ажиллагааны салбарын олон улсын ангилал /COFOG/11.2 kb2013-12-23120Засгийн газраас санхүүжүүлдэг үйл ажиллагааны салбарын олон улсын ангилал /COFOG/
Аж ахуйн нэгж байгууллагын харьяаллын хэлбэр11.1 kb2013-12-23244Аж ахуйн нэгж байгууллагын харьяаллын хэлбэр
Аж ахуйн нэгж байгууллагын байгуулагдсан хэлбэр10.7 kb2013-12-23168Аж ахуйн нэгж байгууллагын байгуулагдсан хэлбэр
Аж ахуйн нэгжийн группын ангилал27.2 kb2013-12-23218Аж ахуйн нэгжийн группын ангилал
Аж ахуйн нэгж байгууллагын өмчийн хэлбэр10.7 kb2013-12-23172Аж ахуйн нэгж байгууллагын өмчийн хэлбэр
Аж ахуйн нэгж байгууллагын хариуцлагын хэлбэр12.5 kb2013-12-23162Аж ахуйн нэгж байгууллагын хариуцлагын хэлбэр
Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын агилал 4.0 (ISIC4.0)98.2 kb2013-12-23637Эдийн засгийн  бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын агилал 4.0 (ISIC4.0)
Монгол Улсын тосгон /хот маягийн суурин/-ы жагсаалт11.4 kb2013-12-23167Монгол Улсын тосгон /хот маягийн суурин/-ы жагсаалт